Skip Navigation Links

Služby

Ponúkame vám nasledujúce služby a práce:

Inžinierska geodézia

 • komplexná realizácia geodetických a kartografických činností pre investora, projektanta, zhotoviteľa a stavebný dozor
 • vybudovanie, meranie a spracovanie vytyčovacích sietí a bodového poľa
 • vytýčenie stavebných objektov a stavenísk (priemyselné haly, sklady, polyfunkčné objekty, inžinierske siete a iné), ich priestorové a podrobné vytýčenie
 • vytýčenie stavebných objektov menších rozmerov
 • spracovanie a tvorba vytyčovacích výkresov a náčrtov stavebných objektov
 • zameranie stavebných objektov (priemyselné haly, sklady, polyfunkčné objekty, inžinierske siete a iné)
 • zameranie a výpočet kubatúr
 • kontrolné merania pred, počas a po výstavbe stavebného objektu
 • meranie posunov a deformácii stavebných objektov (horizontálne, vertikálne a priestorové posuny)
 • meranie žeriavových dráh, rotačných pecí a iných zložitejších stav. objektov (pri ich montáži, alebo rektifikácii)
 • zisťovanie priebehu a zameranie podzemných, pozemných a nadzemných inžinierskych sietí
 • geodetické merania pri zaťažovacích skúškach stavebných objektov
 • meranie interiérov objektov, pamiatok a fasád s využitím 3d technológie (skener, pozemná fotogrametria)
 • zameranie, spracovanie a vyhodnotenie priečnych a pozdĺžnych profilov a rezov objektov
 • spracovanie a vyhotovenie geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (pre digitálnu mapu mesta)
 • príprava geodetických podkladov pre kolaudáciu stavebného objektu, stavby
 • a iné

Kataster nehnuteľností

 • vyhotovenie geometrických plánov
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • šetrenia a vysporiadania vlastníckych vzťahov nehnuteľností
 • spracovanie podkladov pre trvalý, alebo dočasný záber pozemkov
 • pracovanie podkladov pre vyňatie pôdy z PPF a LPF
 • ROEP-register obnovenej evidencie pozemkov
 • PÚ-pozemkové úpravy
 • budovanie bodového poľa
 • vektorizácia a digitalizácia katastrálnych máp
 • poradenské a konzultačné služby
 • a iné

Geodetické bodové polia

 • stabilizácia bodov polohových a výškových bodových polí
 • budovanie klasickej a ťažkej stabilizácie bodov geodetických sietí
 • vytyčovacie siete, stabilizácia bodov, meranie a určenie ich parametrov
 • projekt vytyčovacej siete
 • meranie, výpočet a vyrovnanie geodetických sietí
 • nivelácia technická, presná, veľmi presná, zvlášť presná
 • transformácie súradníc a súradnicových systémov

Mapovanie a účelové mapy

 • polohové a výškové mapovanie pre špecifické účely
 • 3d mapovanie a 3d výstupy
 • vyhotovenie účelových, základných, tematických a technických máp
 • tvorba digitálnych modelov terénu a objektov
 • vyhotovenie pasportov pre vodné toky a inžinierske siete
 • vyhotovenie železničných máp, mapy závodov, miest a iných
 • tvorba digitálnych mapových podkladov z analógových.
 • a iné

Tvorba ROEP, Pozemkové úpravy, GIS, 3D práce

Stavebné práce
Potrebujete niečo postaviť, alebo zrealizovať akékoľvek stavebné práce? (rodinný dom, plot, výkop alebo čokoľvek iného).
Pomôžeme vám kvalitne a zodpovedne zrealizovať vaše požiadavky.
Obchod s nehnuteľnosťami
Zaoberáme sa kúpou a predajom nehnuteľností
Pomôžeme vám s kúpou, alebo predajom akejkoľvek nehnuteľnosti.
Projektové služby
Potrebujete stavať a nemáte projekt?
Pomôžeme vám kvalitne a zodpovedne zrealizovať vaše požiadavky.
Majetkovoprávne služby
Potrebujete vyhotoviť akúkoľvek zmluvu ohľadom úkonov týkajúcich sa nehnuteľností? (napr.: kúpa, predaj, prenájom nehnuteľnosti, alebo jej zápis, vklad do katastra nehnuteľností a iné).
Pomôžeme vám kvalitne a zodpovedne zrealizovať vaše požiadavky.